Độ bền vật liệu
Độ bền kéo, nén, độ bền cắt, độ bền uốn, độ bền mỏi, va đập, giới hạn chảy.